Podmínky použití

PODMÍNKY POUŽITÍ


Vítejte na oficiálních internetových stránkách („webové stránky“) společnosti Private Scandinavian Sparkasse, Limited („PSS“). Informace na těchto webových stránkách mají obecný charakter a uživatelé by se neměli spoléhat na žádné zde obsažené informace v souvislosti s konkrétním problémem, aniž by využili bankovní, investiční a finanční či jiné odborné rady. PSS vyžaduje, aby si všechny osoby používající tento web přečetly a potvrdily následující informace.

PŘEČTĚTE SI PROSÍM TYTO PODMÍNKY POZORNĚ. PŘÍSTUPEM K TOMTO WEBOVÝM STRÁNKÁM A K JAKÝMKOLI STRÁNKÁM SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI NÍŽE. POKUD NESOUHLASÍTE, PAK NEPŘÍSTUPUJTE K TOMTO WEBOVÉM STRÁNKÁM NEBO ŽÁDNÝM STRÁNKÁM.

1. Změny podmínek použití

Společnost PSS může tyto podmínky používání kdykoli a bez předchozího upozornění změnit. Nejaktuálnější verzi těchto Podmínek používání byste si měli přečíst na webu PSS a kliknutím na hypertextový odkaz Podmínky použití umístěný v dolní části stránky. Váš trvalý přístup k těmto webovým stránkám a jejich používání představuje váš souhlas s těmito upravenými podmínkami používání. Jediné oznámení o změnách nebo úpravách těchto Podmínek použití bude zveřejněním PSS revidovaného používání na těchto webových stránkách; Společnost PSS vás nebude samostatně upozorňovat na jakékoli změny nebo úpravy.

 

2. Používání informací a materiálů

Informace obsažené na těchto webových stránkách nepředstavují nabídku nebo žádost o investiční, finanční nebo bankovní alternativní služby poskytované PSS. Obsah těchto webových stránek je pro informační účely a nepředstavuje smlouvu ani základ pro dohodu, což lze provést pouze vyplněním příslušných dotazníků k žádosti o účet, vyplněním příslušných formulářů k účtu, které vám mohou být zaslány, spolu s požadovanými ověřovací informace a souhlas PSS s navázáním členského vztahu s vámi a v souvislosti s tím pro vás otevřít jeden nebo více účtů.

Tyto webové stránky by neměly být považovány za nabídku nebo výzvu k prodeji úspor, půjček, investic, finančních nebo jiných služeb nebo produktů v jakékoli jurisdikci, ve které taková nabídka nebo poptávka není zákonná nebo ve které osoba, která takovou nabídku nebo žádost nabízí způsobilý k tomu nebo komukoli, komu je nezákonné takovou nabídku nebo obtěžovat. Vzhledem k tomu, že distribuce materiálů popsaných na těchto webových stránkách může být v určitých jurisdikcích omezena zákonem, jsou osoby, které na tyto webové stránky přistupují, povinny se o těchto omezeních informovat a dodržovat je.

KROMĚ JINAK VÝSLOVNĚ POVOLENÉ PŘEDCHÁZEJÍCÍMI PARAGRAFY, SOUHLASÍTE, ŽE NEDOPRAVUJETE, RETRANSMITUJETE, NEŠÍŘÍTE, NEPRODEJÍTE, ROZDĚLUJETE, ZVEŘEJŇUJETE, VYDÁVÁTE NEBO OBEHNĚTE JAKOUKOLI SLUŽBU NEBO MATERIÁLU PRIOR EXPRESS PÍSEMNÝ SOUHLAS PSS A/NEBO POSKYTOVATELŮ ÚDAJŮ. DALŠÍ NEBUDETE, BEZ PŘEDCHOZÍHO VÝSLOVNÉHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU PSS A PŘÍSLUŠNÝCH POSKYTOVATELŮ ÚDAJŮ, VYDĚLÁVEJTE KOPIE JAKÉHOKOLI SOFTWARU NEBO DOKUMENTACE, KTERÉ MOHOU BÝT POSKYTOVÁNY, ELEKTRONICKY NEBO DALŠÍ, VČETNĚ, DEMONTÁŽ NEBO VYTVÁŘENÍ DERIVATIVNÍCH PRÁC.

 

3. Omezení investičního poradenství a odborného poradenství

Aniž by bylo omezeno výše uvedené, služby PSS a zde popsané investiční nástroje nebyly registrovány ani licencovány podle žádných zákonů USA o cenných papírech a nejsou nabízeny ani prodávány, přímo ani nepřímo, ve Spojených státech ani na žádném z jejich území, majetku či oblastí podléhá její jurisdikci nebo občanům nebo osobám z nich. Jelikož zde popsané služby a investiční nástroje mohou být v určité jurisdikci omezeny zákonem, měli byste se o těchto omezeních ve své zemi pobytu informovat. Pokud jste rezidentem země, kde zde popsané služby nejsou k dispozici, nebo jste jinak jakýmkoli způsobem omezeni, nepokoušejte se zaregistrovat jako člen této finanční instituce ani ji používat. Upozorňujeme také, že zde popsané služby nejsou k dispozici žádné osobě, která je podle zákonů země, ve které má bydliště, nezletilá nebo jinak nekvalifikovaná jako smluvní strana. Některé služby a investiční nástroje nabízené společností PSS nemusí být k dispozici některým současným a/nebo potenciálním členům, ať už v důsledku země jejich bydliště nebo z jiných důvodů, a je třeba uvést konkrétní odkaz na jakákoli prohlášení a zvláštní podmínky použití řídící každou službu a investiční nástroj.

Všechny služby a investiční nástroje jsou nabízeny na základě výhradního uvážení PSS. PSS si vyhrazuje právo odmítnout žádosti o registraci a zrušit jakoukoli transakci provedenou výše popsanou zakázanou osobou. Otevření účtu u PSS a používání jakýchkoli služeb nebo investičních nástrojů zde popsaných jakoukoli osobou bude představovat prohlášení, že takové osobě není zakázáno takové použití a že všechny informace poskytnuté v souvislosti s tím jsou přesné a úplné. Žádné informace na webových stránkách nepředstavují doporučení nebo výzvu ke koupi nebo žádost o nabídku k prodeji cenných papírů nebo nabídku k přijímání vkladů nebo k poskytování jakýchkoli jiných produktů nebo služeb nebo investičních nástrojů v jakékoli jurisdikci jakékoli osobě, které by to mohlo být nezákonné takové doporučení, pozvání, žádání nebo nabídku.

 

4. Přesnost informací

Informace na těchto webových stránkách se mohou čas od času měnit a aktualizovat bez předchozího upozornění. Zprávy a informace předávané přes internet nemusí být rušeny třetími stranami a měly by být nezávisle ověřeny. Je odpovědností uživatele zajistit, aby se viry nedostaly do systému, a PSS v tomto ohledu nepřebírá žádnou odpovědnost. Společnost PSS (ani žádná jiná osoba podílející se na zajišťování a údržbě této webové stránky) nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost informací uvedených na webových stránkách a použití těchto informací je na výhradní riziko uživatele. Společnost PSS nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakékoli povahy, včetně, ale nikoli výhradně, ztráty zisku, goodwillu nebo jakéhokoli druhu finanční nebo jiné peněžní částky nebo přímé či zvláštní nepřímé nebo následné ztráty, ať už z nedbalosti nebo za porušení smlouvy nebo jiné povinnosti v důsledku použití nebo spoléhání se na informace obsažené na těchto webových stránkách.

 

5. Vyloučení záruk

Kromě poskytnutých pokynů týkajících se používání vkladových a platebních služeb a informací týkajících se aktuálně platných úrokových sazeb PSS neposkytuje žádnou záruku a (v rozsahu povoleném platnými zákony) se zříká veškeré odpovědnosti za jakákoli data, informace nebo rady, které získáte od webové stránky, včetně veškerých důsledků jednání s takovými údaji, informacemi nebo radami. Informace obsažené na těchto webových stránkách nesmí být kopírovány, přenášeny nebo reprodukovány v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem bez předchozího souhlasu PSS. Všechna autorská práva a podobná práva na design a obsah této webové stránky jsou vyhrazena PSS a jejím poskytovatelům licencí.

 

6. Podání

Odesláním nápadů, návrhů, dokumentů a/nebo návrhů společnosti PSS prostřednictvím odkazů Kontaktujte nás berete na vědomí a souhlasíte s tím, že: (a) vaše Příspěvky neobsahují důvěrné nebo chráněné informace; (b) PSS nepodléhá žádnému závazku důvěrnosti, výslovného nebo předpokládaného, ​​pokud jde o Příspěvky; (c) PSS je oprávněna takové Příspěvky používat nebo zveřejňovat (nebo se rozhodnout je nepoužívat či nezveřejňovat) za jakýmkoli účelem, jakýmkoli způsobem, v jakémkoli médiu na celém světě; (d) PSS může mít něco podobného jako příspěvky, které jsou již zvažovány nebo jsou ve vývoji; (e) vaše Příspěvky se automaticky stávají majetkem PSS bez jakéhokoli závazku PSS vůči vám; a (f) nemáte za žádných okolností nárok na jakoukoli kompenzaci nebo náhradu od PSS.

 

7. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte a udržíte společnost PSS a její dceřiné společnosti, pobočky, úředníky, agenty, zaměstnance, partnery a poskytovatele licencí neškodné vůči jakémukoli nároku nebo poptávce, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, které učinila jakákoli třetí strana v důsledku obsahu, který odešlete, nebo z něj plynoucího „zveřejňovat, přenášet, upravovat nebo jinak zpřístupňovat prostřednictvím služeb PSS, vaše používání služeb PSS, vaše připojení ke službám PSS, vaše porušení Podmínek používání nebo vaše porušení jakýchkoli práv jiných.

 

8. Ukončení

Svůj účet PSS, jakoukoli související e -mailovou adresu a přístup ke službám PSS můžete ukončit odesláním takové žádosti o ukončení do PSS. Souhlasíte s tím, že PSS může bez předchozího upozornění okamžitě ukončit, omezit váš přístup nebo pozastavit váš účet PSS, jakoukoli související e -mailovou adresu a přístup ke službám PSS. Příčina takového ukončení, omezení přístupu nebo pozastavení bude zahrnovat, ale nebude omezena na (a) porušení nebo porušení podmínek použití nebo jiných začleněných dohod nebo pokynů, (b) žádosti orgánů činných v trestním řízení nebo jiných vládních agentur, ( c) přerušení nebo podstatné změny služeb PSS (nebo jakékoli jejich části), (d) neočekávané technické nebo bezpečnostní problémy nebo problémy, (e) delší dobu nečinnosti, (f) a/nebo vaše zapojení do podvodných nebo nezákonných aktivit . Dále souhlasíte s tím, že veškerá ukončení, omezení přístupu a pozastavení z důvodu budou provedena na základě výhradního uvážení PSS a že PSS nenese odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakékoli ukončení vašeho účtu, jakékoli přidružené e -mailové adresy nebo přístupu k služby PSS.

 

9. autorská práva

Autorská práva k informacím obsaženým na těchto webových stránkách se řídí mezinárodními smlouvami a zákony mnoha zemí. Je ve vlastnictví společnosti Scandinavia AS. Pokud není uvedeno jinak. Můžete si stáhnout jednu kopii tohoto dokumentu a vytvořit jednu tištěnou kopii, pokud je to nutné pro jeho použití jako reference. S výjimkou případů povolených příslušnými zákony nesmí být žádná část této publikace reprodukována, upravována, prováděna na veřejnosti nebo přenášena v jakékoli formě jakýmkoli procesem (grafickým, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopírování, nahrávání, nahrávání nebo ukládání při získávání informací systému) bez konkrétního písemného souhlasu společnosti Scandinavia AS.