Všeobecné investiční obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky


1. Definice - výklad pojmů

1.1. V těchto všeobecných obchodních podmínkách mají následující termíny, pokud kontext nevyžaduje jinak, následující významy a mohou být použity v jednotném nebo množném čísle podle potřeby:

"Účet" bude znamenat transakční účet Klienta v PSS;

"Výpis z účtu" bude znamenat pravidelný výpis transakcí připsaných na vrub nebo na vrub účtu;

„Přehled účtu“ bude znamenat výpis portfolia cenných papírů Klienta, otevřené pozice, požadavky na marži, vklad hotovosti atd. v určitém časovém okamžiku;

"Činidlo" znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která provádí transakci svým jménem, ​​ale činí tak jménem jiné osoby;

„Oprávněná osoba“ bude znamenat osobu zmocněnou Klientem dávat pokyny PSS;

"Pracovní den" znamená každý den, kdy jsou banky otevřeny pro podnikání v Norsku;

„CFD“ a „Smlouva CFD“ znamená rozdílovou smlouvu, což je smlouva, ve které investor platí nebo je mu vyplácen rozdíl mezi počáteční a závěrečnou cenou příslušného cenného papíru nebo indexu;

„Klient“ bude znamenat vás jako zákazníka PSS;

"Vedlejší" budou znamenat veškeré cenné papíry nebo jiná aktiva uložená u PSS Klientem;

„Provize, poplatky a harmonogram marží“ bude znamenat plán provizí, poplatků, marží, úroků a dalších sazeb, které mohou být kdykoli použitelné pro Služby, jak je aktuálně stanoveno PSS;

"Smlouva" znamená jakoukoli smlouvu, ústní nebo písemnou, o nákupu nebo prodeji jakéhokoli zboží, cenného papíru, měny nebo jiného finančního nástroje nebo majetku, včetně jakékoli opce, budoucnosti, CFD nebo jiné transakce s tím související, uzavřené PSS s Klientem;

„Protistrany“ budou znamenat banky a/nebo makléře, jejichž prostřednictvím nebo kterým může PSS pokrýt své smlouvy s klienty, včetně klienta;

„Události výchozí“ bude mít význam daný tomuto pojmu v článku 16;

“Interní informace” bude znamenat nezveřejněné informace, které by pravděpodobně mohly mít vliv na ceny smlouvy, pokud by byly zveřejněny;

“Představujeme makléře” znamená finanční instituci nebo poradce, který je odměňován společností PSS a/nebo jejími klienty za doporučení takových klientů k systému PSS, poskytování poradenství těmto klientům a/nebo zprostředkování provádění transakcí mezi těmito klienty a PSS;

„Margin Trade“ bude znamenat Smlouvu otevřenou a udržovanou na základě maržového vkladu, na rozdíl od Smlouvy založené na kupní ceně;

„Pravidla trhu“ budou znamenat pravidla, předpisy, zvyky a postupy jakékoli burzy, zúčtovacího střediska nebo jiné organizace nebo trhu zapojeného do uzavírání, provádění nebo vypořádání transakce nebo smlouvy a zahrnuje jakékoli určení, rozhodnutí nebo jiný výkon jakékoli pravomoci nebo pravomoci jakoukoli taková výměna, zúčtovací středisko nebo jiná organizace nebo trh;

„OTC“ bude znamenat jakoukoli smlouvu týkající se komodity, cenného papíru, měny nebo jiného finančního nástroje nebo majetku, včetně jakékoli opce, budoucnosti nebo CFD, která není obchodována na regulované burze cenných papírů nebo komodit, ale „mimoburzově“ společností PSS, ať už jako tvůrce trhu jak je popsáno v článku 12 nebo jinak;

"Ředitel školy" znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která je stranou transakce;

„PSS“ je obchodní název společnosti Private Scandinavia Sparkasse, Limited .;

„Služby“ bude znamenat služby, které má PSS poskytovat podle Podmínek;

"Podmínky" budou znamenat tyto Všeobecné obchodní podmínky upravující vztah mezi Klientem a PSS, které mohou být čas od času změněny;

“Obchodní potvrzení” bude znamenat zprávu od PSS Klientovi potvrzující vstup Klienta do Smlouvy;

„Obchodní platforma“ bude znamenat jakoukoli online obchodní platformu zpřístupněnou PSS podle Podmínek;

"Jednotka" bude znamenat zlomek UMA a jako takový je OTC nástrojem kótovaným PSS jako tvůrcem trhu za nákupní a prodejní ceny, a proto by měl být považován za derivátový nástroj;

„Unitized Managed Account“ or „UMA“ „souhrn kombinovaných investic několika investorů spravovaných správcem aktiv, kteří mohou, ale nemusí být zaměstnáni společností PSS, za předpokladu, že tato skupina investic nepředstavuje samostatnou právnickou osobu ani nástroj kótovaný na burze cenných papírů.

1.2. Pokud dojde k jakémukoli rozporu mezi podmínkami a příslušnými pravidly trhu, mají přednost pravidla trhu.

1.3. V podmínkách bude jakýkoli odkaz na osobu zahrnovat orgány korporace, neregistrovaná sdružení,
partnerství a jednotlivci.

1.4. Nadpisy a poznámky v Podmínkách slouží pouze pro informaci a nemají vliv na konstrukci a
výklad Podmínek.

1.5. V podmínkách bude jakýkoli odkaz na jakýkoli zákon, statut, předpis nebo uzákonění zahrnovat odkazy na jakékoli zákonné úpravy nebo jejich opětovné uzákonění nebo na jakékoli předpisy či příkazy učiněné podle takového zákona, statutu, nařízení nebo uzákonění (nebo podle takové úpravy nebo -uzákonění).

2. Riziko potvrzení

2.1. Klient bere na vědomí, uznává a chápe, že obchodování a investice do cenných papírů, jakož i do pákových a nezadaných derivátů, jsou:

A. vysoce spekulativní;

B.Může zahrnovat extrémní stupeň rizika; a

C. Pokud klient obchoduje na marži, je to vhodné pouze pro osoby, které mohou převzít riziko ztráty převyšující jejich maržový vklad.

2.2. Klient bere na vědomí, uznává a chápe, že:

A. Vzhledem k nízké marži, která je obvykle požadována v obchodech s marží, mohou změny cen podkladového aktiva vést k významným ztrátám;

B.Když klient nařídí PSS, aby provedla jakoukoli transakci, bude jakýkoli zisk nebo ztráta vzniklá v důsledku kolísání aktiva nebo podkladového aktiva výhradně na účet a riziko klienta;

C. Klient zaručuje, že je ochoten a schopen finančně i jinak převzít riziko obchodování se spekulativními investicemi;

D. Klient souhlasí s tím, že nebude činit PSS odpovědným za ztráty vzniklé v důsledku toho, že PSS vede účet Klienta a dodržuje jeho doporučení;

E. Klient souhlasí s tím, že při investičním obchodování nejsou možné žádné záruky zisku nebo vyhýbání se ztrátám;

F. Klient neobdržel žádné záruky zisku nebo vyhýbání se ztrátám nebo podobným prohlášením od PSS, od kteréhokoli z jejích přidružených společností nebo zástupců nebo od jakéhokoli jiného subjektu, u kterého si klient vede účet PSS, a Klient nepřijal Podmínky ani Klient nebude v budoucnu jednat, s ohledem na takové záruky nebo podobná prohlášení nebo v jejich spoléhání.

3. Služby

3.1. Za předpokladu, že Klient splní své povinnosti podle Podmínek, může PSS uzavírat s Klientem transakce ve formě následujících investic a nástrojů:

A. Futures a CFD na komodity, cenné papíry, úrokové a dluhové nástroje, akciové nebo jiné indexy, měny a základní a drahé kovy;

B. Spotové a forwardové slitky, měny a OTC deriváty;

C. Cenné papíry, včetně akcií, dluhopisů a jiných dluhových nástrojů, včetně vládních a veřejných emisí;

D. Opce a záruky k nabytí nebo zcizení jakéhokoli z výše uvedených nástrojů, včetně opcí na opce;

E. Spravovaná aktiva, ať už jako nástroje obchodované na OTC nebo na burze; a

F. Jiné investice a nástroje, jako je PSS, mohou čas od času odsouhlasit.

3.2. Když si zákazník koupí jednu nebo více jednotek v UMA nebo jiném fondu spravovaných aktiv, klient tím bere na vědomí a souhlasí s tím, že určený správce aktiv takové UMA nebo skupiny spravovaných aktiv má plnou moc a oprávnění nakupovat, prodávat a obchodovat s finanční trhy na marži nebo jinak, za účet a riziko takového UMA nebo souboru spravovaných aktiv a tím nepřímo účet a riziko Klienta.

3.3. Klient nemá v úmyslu být a uznává, chápe a akceptuje, že nemusí být aktivně zapojen do obchodování a transakcí UMA nebo jiných skupin spravovaných aktiv, přičemž takové obchodování a transakce provádí určený správce aktiv.

3.4. Klient bere na vědomí, chápe a souhlasí s tím, že určený správce aktiv může používat vlastní obchodní metody jako základ veškerého obchodování a transakcí v UMA nebo jiných skupinách spravovaných aktiv podle Podmínek.

3.5. Klient bere na vědomí, chápe a přijímá, že obchodování a transakce prováděné správcem aktiv jsou prováděny za podmínky, že se klient ve všech ohledech vzdá a vzdá se případných nároků na náhradu škody vůči PSS, správci aktiv a/nebo UMA nebo jiným sdružením spravovaných aktiv za jakékoli finanční nebo jiné ztráty, které klient může utrpět v důsledku takového obchodování a transakcí správcem aktiv. Klient dále uznává, chápe a přijímá, že je ve všech ohledech výhradně a výhradně odpovědný za všechny takové finanční nebo jiné ztráty, aniž by se v důsledku toho obrátil na PSS, správce aktiv nebo UMA nebo jiný soubor spravovaných aktiv.

3.6. Služby poskytované PSS mohou zahrnovat:

A. Transakce s marží;

B. Krátké prodeje (tj. Prodeje, kdy je jedna strana smlouvy povinna dodat aktivum, které nevlastní); nebo

C. Transakce s investicemi, které jsou:

  • Obchodováno na burzách, které nejsou uznanými nebo určenými investičními burzami;

  • Neobchodováno na žádné burze cenných papírů nebo investic; a/nebo

  • Ne snadno realizovatelné investice.

3.7. Příkazy mohou být zadávány jako tržní příkazy k nákupu nebo prodeji nástroje co nejdříve za cenu dosažitelnou na trhu nebo jako limitní a zastavovací příkazy k obchodování, když cena dosáhne předem definované úrovně, jak je použitelné pro různé nabízené nástroje. Omezené příkazy k nákupu a zastavení příkazů k prodeji musí být umístěny pod aktuální tržní cenu a limitní příkazy k prodeji a zastavení nákupních příkazů musí být umístěny nad aktuální tržní cenou. Pokud je dosažena nabídková cena za prodejní objednávky nebo poptávková cena za nákupní objednávku, bude objednávka vyplněna co nejdříve za cenu dosažitelnou na trhu. Limitní a stop příkazy tedy nejsou zaručeně spustitelné na zadané úrovni nebo množství, pokud to PSS pro konkrétní objednávku výslovně neuvádí.

3.8. Pokud jde o jakoukoli transakci nebo smlouvu, PSS provede takovou transakci nebo smlouvu jako hlavní, pokud není výslovně dohodnuto, že PSS bude pro klienta jednat jako agent.

3.9. Všechny transakce s cennými papíry jsou prováděny jako okamžité obchody, pokud není dohodnuto jinak. V okamžitých obchodech vystupuje PSS jako protistrana Klienta, který obchoduje za cenu nabízenou PSS.

3.10. Klient, pokud není písemně dohodnuto jinak, uzavírá smlouvy jako příkazce. Pokud klient jedná jménem příkazce, bez ohledu na to, zda klient identifikuje tohoto příkazce pro PSS, PSS není povinen přijmout tohoto příkazce jako klienta, pokud není písemně dohodnuto jinak, a do té doby bude PSS oprávněna považovat Klienta ve vztahu ke Smlouvě za příkazce.

3.11. V případě, že PSS poskytne Klientovi rady, informace nebo doporučení, PSS nenese odpovědnost za ziskovost těchto rad, informací nebo doporučení, jak je dále stanoveno v článku 18, a Klient bere na vědomí, uznává a chápe, že:

A. Všechny transakce s investicemi obchodovanými na burze a mnoho smluv bude provedeno podle tržních pravidel a v souladu s nimi;

B. Zejména tržní pravidla obvykle obsahují široké pravomoci v nouzových nebo jinak nežádoucích situacích;

C. Pokud jakákoli burza nebo clearingová společnost podnikne jakoukoli akci, která ovlivní transakci nebo smlouvu, pak je PSS oprávněna podniknout jakoukoli akci, kterou podle svého uvážení považuje za žádoucí v zájmu klienta a/ nebo PSS;

D. PSS neodpovídá za žádnou ztrátu, jak je dále stanoveno v článku 18.3, a utrpěnou Klientem v důsledku jednání nebo opomenutí jakékoli výměny, zúčtovacího střediska nebo jiné organizace nebo trhu nebo jakéhokoli opatření, které PSS v důsledku toho přiměřeně podnikne takových činů nebo opomenutí;

E. Pokud jakoukoli transakci provádí PSS jako Agent pro Klienta, doručení nebo platba (podle potřeby) druhou stranou transakce je na celé riziko Klienta;

F. Závazek PSS dodat výnosy z prodeje investic Klientovi nebo na účet Klienta nebo jakékoli jiné osoby jménem Klienta je podmíněn přijetím doručitelných dokumentů nebo výnosů z prodeje (podle potřeby) od druhého ze strany PSS. strana nebo strany transakce;

G. Obchodní doba PSS je obvykle od 4:4 středoevropského času (CET) v neděli do XNUMX:XNUMX SEČ v pátek. PSS může být zavřeno o hlavních norských svátcích;

H. PSS může bez předchozího upozornění, zcela nebo zčásti, trvale nebo dočasně odebrat jakékoli prostředky k účtu poskytnuté PSS klientovi. Mezi situace, kdy PSS může přijmout takovou akci, patří mimo jiné:

  • PSS se domnívá, že klient může mít důvěrné informace;

  • PSS se domnívá, že existují neobvyklé obchodní podmínky; a

  • PSS nemůže vypočítat ceny v příslušné Smlouvě z důvodu nedostupnosti relevantních informací o trhu

3.12. PSS nebude poskytovat Klientovi žádné rady ohledně daňových otázek souvisejících se Službami poskytovanými PSS podle Podmínek. Klientovi se doporučuje, aby získal od svého finančního poradce, auditora nebo právního poradce individuální radu ohledně jakýchkoli daňových důsledků Služeb nabízených PSS na osobní daň.

3.13. Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení Podmínek je PSS při poskytování Služeb oprávněna podniknout veškerá opatření, která považuje za nezbytná, a to podle svého absolutního uvážení, aby zajistila dodržování pravidel trhu a všech ostatních příslušných zákonů a regulačních rozhodnutí.

4. PSS a klient

4.1. Klient může PSS poskytnout ústní nebo písemné pokyny (které budou zahrnovat pokyny poskytnuté prostřednictvím internetu nebo e-mailu, jak je popsáno níže). Společnost PSS může podle potřeby potvrdit pokyny ústně nebo písemně.

4.2. Osoby oprávněné dávat pokyny PSS jménem Klienta jsou osoby oznámené Klientem PSS a mohou se lišit písemným oznámením PSS. PSS nebude žádnou takovou změnou vázán, dokud PSS skutečně neobdrží písemné oznámení a nepotvrdí to. PSS je oprávněna jednat podle ústních nebo písemných pokynů jakékoli osoby, která se jeví PSS jako Oprávněná osoba, bez ohledu na to, že tato osoba ve skutečnosti není oprávněna.

4.3. Obchodní platforma poskytuje možnost provádět určité smlouvy. Kromě toho mohou být na obchodní platformě k dispozici podrobnosti týkající se účtů, obchodních potvrzení a zpráv od PSS klientovi. Na smlouvy uzavřené na internetu se vztahují následující podmínky:

A. PSS a její zástupci, zástupci nebo makléři nenesou vůči klientovi žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, výdaje, náklady nebo odpovědnost, které klient utrpí nebo jim vznikne v důsledku selhání systému, selhání přenosu nebo zpoždění nebo podobných technických chyb, pokud PSS vygeneroval takovou chybu s jasným úmyslem manipulovat chování trhu a/nebo provádění příkazu;

B. PSS nenese vůči Klientovi žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, kterou by Klient mohl utrpět v důsledku chyb v uvozovkách, které jsou důsledkem překlepů způsobených PSS nebo chybné interpretace informací PSS vložených do systému Klientem. PSS je oprávněna provést na účtu Klienta nezbytné opravy k opravě jakékoli takové chyby s přihlédnutím k tržní hodnotě jakéhokoli předmětného aktiva v době, kdy k chybě došlo;

C. PSS nabídne Klientovi obchodovatelné ceny v reálném čase. Kvůli zpožděnému přenosu mezi Klientem a PSS se cena nabízená PSS mohla změnit nebo vyskočit, než PSS obdrží objednávku od Klienta. Pokud je Klientovi nabídnuto automatické provedení příkazu, je PSS oprávněna změnit cenu, za kterou je pokyn Klienta realizován, na tržní hodnotu, za kterou byl pokyn od Klienta přijat. Mezi takové případy patří vystavení se uprchlým mezerám nebo mezerovým rizikům nebo jakákoli náhlá změna ceny, která je již povahou PSS externí;

D. Obchodní platforma může být k dispozici v několika verzích, které se mohou lišit v různých aspektech včetně, ale bez omezení na úroveň použitého zabezpečení, dostupné produkty a služby atd. PSS nenese vůči Klientovi odpovědnost za jakoukoli ztrátu , výdaje, náklady nebo odpovědnost, které Klient utrpěl nebo jim vznikl v důsledku Klienta používajícího verzi odlišnou od standardní verze PSS s nainstalovanými všemi dostupnými aktualizacemi;

E. Klient odpovídá za všechny objednávky a za správnost všech informací odeslaných prostřednictvím internetu pomocí jména, hesla nebo jiných prostředků osobní identifikace, které byly použity k identifikaci klienta;

F. Klient je povinen uchovávat hesla v tajnosti a zajistit, aby třetí strany nezískaly přístup do jeho obchodních zařízení;

G. Klient odpovídá společnosti PSS za smlouvy prováděné prostřednictvím hesla klienta, i když by takové použití mohlo být neoprávněné nebo nezákonné; a

H. Bez ohledu na skutečnost, že obchodní platforma může potvrdit, že smlouva je uzavřena okamžitě, když klient předá pokyny prostřednictvím obchodní platformy, obchodní potvrzení zaslané PSS nebo zpřístupněné klientovi na obchodní platformě představuje potvrzení PSS o smlouvě .

4.4. Jakýkoli pokyn zaslaný prostřednictvím Obchodní platformy nebo e-mailem Klientem bude považován pouze za přijatý a teprve potom bude představovat platný pokyn a/nebo závaznou smlouvu mezi PSS a Klientem, pokud byl takový pokyn zaznamenán jako provedený PSS a potvrzené PSS klientovi prostřednictvím obchodního potvrzení a/nebo výpisu z účtu, a pouhé předání pokynu klientem nepředstavuje závaznou smlouvu mezi PSS a klientem.

4.5. Klient neprodleně poskytne PSS veškeré pokyny, které může PSS požadovat. Pokud Klient takové pokyny neprodleně poskytne, může PSS podle svého absolutního uvážení provést takové kroky na náklady Klienta, které PSS považuje za nezbytné nebo žádoucí pro svou vlastní ochranu nebo ochranu Klienta. Toto ustanovení platí také v situacích, kdy PSS nemůže získat kontakt s Klientem.

4.6. Pokud Klient neposkytne PSS oznámení o svém záměru uplatnit opci nebo jinou Smlouvu, která vyžaduje pokyn Klienta v době stanovené PSS, může PSS považovat možnost nebo Smlouvu za opuštěné Klientem. Pokud lze platnost smlouvy prodloužit po vypršení platnosti, může se PSS na základě vlastního uvážení rozhodnout tuto smlouvu prodloužit nebo uzavřít.

4.7. PSS může (ale za žádných okolností není povinna) požadovat potvrzení, a to v takové formě, jakou může PSS přiměřeně požadovat, pokud je pokynem uzavřít účet nebo poukázat peníze kvůli klientovi nebo pokud se PSS jinak zdá, že takové potvrzení je nutné nebo žádoucí.

4.8. Klient je povinen odškodnit PSS a ponechat PSS odškodněné za všechny ztráty, které PSS mohou utrpět v důsledku jakékoli chyby v jakémkoli pokynu vydaném Oprávněnou osobou nebo v důsledku toho, že PSS jedná na základě jakéhokoli pokynu, který je nebo se zdá, že je od oprávněná osoba.

4.9. PSS může podle svého výhradního uvážení a bez vysvětlení odmítnout jednat podle jakýchkoli pokynů.

4.10. Obecně platí, že PSS jedná podle pokynů co nejdříve, jak je to prakticky možné, a pokud jde o obchodní pokyny, jedná v přiměřeném časovém rámci s přihlédnutím k povaze pokynů. Pokud se však po obdržení pokynů PSS domnívá, že není rozumně proveditelné jednat podle těchto pokynů v přiměřené době, může PSS buď odložit jednání podle těchto pokynů, dokud to podle přiměřeného názoru PSS není proveditelné, nebo oznámit Klient, že PSS odmítá jednat podle těchto pokynů.

4.11. Je možné, že v cenách transakcí kótovaných PSS mohou nastat chyby. Za takových okolností, aniž jsou dotčena jakákoli práva, která může mít podle norských zákonů, nebude PSS vázána žádnou smlouvou, která údajně byla uzavřena (ať již PSS potvrzena či nikoli) za cenu, která:

A. PSS je schopna doložit, že Klient byl v době transakce zjevně nesprávný; nebo

B. Bylo, nebo mělo být důvodně, že bylo Klientem známo, že bylo v době transakce nesprávné.

4.12. PSS nepřijímá obchodní strategie zaměřené na využívání chyb v cenách (běžně známé jako „odstřelování“). Pokud PSS podle svého výhradního uvážení v dobré víře rozhodne, že klient využívá výhod nebo se pokouší využít chybných nabídek nebo provádí jiné formy zneužívajícího obchodování, je PSS oprávněna přijmout jedno nebo více z následujících protiopatření: přiměřená doba, PSS může buď odložit jednání podle těchto pokynů, dokud to podle rozumného názoru PSS není proveditelné, nebo oznámit Klientovi, že PSS odmítá podle těchto pokynů jednat.

A. Upravte cenové rozpětí dostupné Klientovi;

B. Omezte klientovi přístup ke streamování okamžitě obchodovatelných nabídek, včetně poskytování pouze manuálních nabídek;

C. Získejte z účtu Klienta veškeré historické obchodní zisky, které byly získány takovým zneužitím likvidity, jak stanoví PSS podle svého výhradního uvážení v dobré víře, kdykoli během vztahu s Klientem; a/nebo

D. Okamžitě ukončete klientský vztah písemným oznámením.

PSS navíc na obchodních platformách PSS nepovoluje postup arbitráže a skalpování. Transakce, které se spoléhají na příležitosti arbitráže cenové latence, mohou být odvolány. PSS si vyhrazuje právo provést nezbytné opravy nebo úpravy na příslušném účtu. Účty, které se spoléhají na arbitrážní strategie, mohou podle vlastního uvážení PSS podléhat ukončení účtu obchodníka. Jakýkoli spor vyplývající z takové arbitráže a/nebo manipulace bude PSS řešit podle svého výhradního a absolutního uvážení. PSS si vyhrazuje právo zadržet výběry, dokud nebudou tyto záležitosti vyřešeny. Jakákoli akce nebo řešení uvedené v tomto dokumentu se nevzdává ani nepoškozuje žádná práva ani nápravná opatření, která může mít PSS vůči vám, vaší společnosti a jejím úředníkům, přičemž všechny jsou výslovně vyhrazeny.

4.13. Pokud je Klientem více než jedna osoba (například majitelé společných účtů):

A. Závazky každé takové osoby jsou přímé, společné a nerozdílné;

B. PSS může jednat podle pokynů obdržených od jakékoli jedné osoby, která je nebo se zdá, že je PSS takovou osobou, bez ohledu na to, zda
osoba je Oprávněná osoba;

C. Jakékoli oznámení nebo jiná komunikace poskytovaná PSS jedné takové osobě se považuje za poskytnutou všem těmto osobám;
a

D. Práva PSS podle článku 16 se použijí, pokud se má za to, že událost popsaná v článku 16 nastala v souvislosti s jakýmkoli
jedna z takových osob.

4.14. Klient souhlasí s tím, že PSS může zaznamenávat všechny telefonní konverzace, internetové konverzace (chat) a schůzky mezi Klientem a PSS a může zveřejňovat takové záznamy nebo přepisy z těchto záznamů jakékoli straně (včetně, ale nejen, jakéhokoli regulačního orgánu a /nebo soud), kterým PSS podle svého uvážení věří, že je žádoucí nebo nutné zveřejnit takové informace v souvislosti s jakýmkoli sporem nebo předpokládaným sporem mezi PSS a Klientem. Technické důvody však mohou bránit PSS v záznamu konverzace a v každém případě budou záznamy nebo přepisy vytvořené PSS zničeny v souladu s běžnou praxí PSS. V důsledku toho by se klient neměl spoléhat na to, že takové záznamy nebo přepisy budou k dispozici.

5. Marže, kolaterál, platby a dodání

5.1. Klient zaplatí PSS na vyžádání:

A. Takovéto částky peněz formou vkladů nebo jako počáteční nebo variační marže, jak může PSS požadovat. V případě smlouvy uzavřené PSS na burze nesmí být taková marže nižší než částka nebo procento stanovené příslušnou burzou plus jakékoli další marže, které PSS může podle svého vlastního uvážení požadovat;

B. Takové peněžní částky, které mohou být čas od času splatné PSS na základě Smlouvy, a takové částky, které mohou být požadovány při nebo k vyrovnání jakéhokoli debetního zůstatku na jakémkoli Účtu; a

C. Takové peněžní částky, jaké může PSS čas od času vyžadovat, jako zajištění závazků Klienta vůči PSS.

5.2. Pokud klient provede jakoukoli platbu, která podléhá srážce nebo srážce, zaplatí klient PSS takovou dodatečnou částku, aby zajistil, že částka skutečně přijatá společností PSS se bude rovnat plné částce, kterou by společnost PSS obdržela, kdyby nebyla provedena žádná srážka nebo srážka.

5.3. Platby na účet klienta ukládá PSS za podmínky, že PSS obdrží příslušné částky. To platí bez ohledu na to, zda to bylo výslovně uvedeno v účtenkách nebo jiných oznámeních nebo žádostech o platbu.

5.4. S předchozím písemným souhlasem PSS při každé příležitosti může klient namísto hotovosti uložit zajištění u PSS nebo poskytnout PSS záruku nebo odškodnění od osoby ve formě přijatelné pro PSS za účelem dodržování jejích závazky. Klient je výslovně informován o tom, že PSS může podle svého vlastního uvážení určit hodnotu, o kterou bude kolaterál zaregistrován, a následně částku, kterou zajištění přispívá k poptávce PSS po klientovi. PSS může změnit tuto hodnotu Zajištění bez předchozího upozornění Klienta.

5.5. Jakýkoli kolaterál bude držet zprostředkující makléř nebo způsobilý depozitář jmenovaný PSS a zprostředkující makléř nebo způsobilý depozitář bude odpovědný za nárokování a přijímání všech plateb úroků, příjmů a dalších práv plynoucích klientovi. PSS nepřijímá žádnou odpovědnost za jednání nebo opomenutí jakéhokoli zprostředkovatele nebo způsobilého správce a nenese odpovědnost vůči klientovi za žádné ztráty vyplývající, přímo nebo nepřímo, z jednání nebo opomenutí takového zprostředkovatele nebo oprávněného správce.

5.6. PSS je oprávněna:

A. Předejte jakékoli peníze nebo kolaterál přijatý od klienta za účelem uspokojení závazků PSS vůči jakékoli třetí straně;

B. Účtujte, zastavte nebo udělte jakékoli ujednání o zabezpečení prostřednictvím Collateral za účelem uspokojení závazků PSS vůči jakékoli třetí straně, v takovém případě může Collateral nebo nemusí být registrován na jméno Klienta;

C. Půjčte kolaterál jakékoli třetí straně, v takovém případě může nebo nemusí být kolaterál registrován na jméno klienta; a

D. Vraťte Klientovi jiný než původní Zajištění nebo druh Zajištění.

PSS není povinna účtovat Klientovi jakýkoli příjem získaný PSS v důsledku provádění jakékoli z činností popsaných v tomto článku 5.

5.7. Klient je povinen neprodleně dodat jakékoli peníze nebo majetek, které dodá podle Smlouvy, v souladu s podmínkami této Smlouvy a s jakýmikoli pokyny vydanými PSS za účelem umožnění PSS plnit své závazky podle jakékoli odpovídající Smlouvy uzavřené mezi PSS a třetí strana.

5.8. Pokud Klient u jakékoli transakce neposkytne jakoukoli marži, vklad nebo jinou částku splatnou podle Podmínek, může PSS uzavřít jakoukoli otevřenou Smlouvu bez předchozího upozornění Klienta a použít veškeré její výnosy na platbu jakýchkoli částek splatných PSS . To je dále upraveno v článku 16.

5.9. S výhradou článku 9.3, pokud Klient neuhradí žádnou platbu, když se stane splatnou, je povinen zaplatit úrok (od data splatnosti a do doby, než proběhne platba) ze zbývající částky ve výši uvedené v Provizi, Poplatcích a Plánu marže .

5.10. Klient je upozorněn, že PSS má právo, kromě jakýchkoli dalších práv, která může mít podle Podmínek, nebo obecně podle norských zákonů, omezit velikost otevřené pozice Klienta (čisté nebo hrubé) a odmítnout objednávky na vytvořit nové pozice. Mezi situace, kdy může PSS tato práva uplatňovat, patří mimo jiné:

PSS se domnívá, že klient může mít důvěrné informace;

PSS se domnívá, že existují neobvyklé obchodní podmínky; a

Hodnota Klientova kolaterálu (stanovená PSS v souladu s článkem 5.4) klesá pod požadavek minimální marže.

6. Maržové obchody

6.1. V den zahájení Maržového obchodu mezi PSS a Klientem může PSS požadovat, aby měl Klient na Účtu marži minimálně ekvivalentní počátečnímu maržovému požadavku PSS.

Požadavek PSS na marži platí po celou dobu trvání Margin Trade. Je odpovědností klienta zajistit, aby byla na účtu kdykoli k dispozici dostatečná marže. PSS může, ale nemusí Klienta upozornit, že požadavky na marži nejsou splněny. Pokud kdykoli během doby trvání Margin Trade marže dostupná na Účtu nepostačuje k pokrytí maržového požadavku PSS, je Klient povinen snížit množství otevřených Margin obchodů nebo převést adekvátní finanční prostředky na PSS dostatečné k naplnění okraj. Pokud PSS informovala Klienta, že požadavek na marži není splněn, a požaduje převod finančních prostředků za účelem dosažení marže, musí být tento převod proveden a přijat PSS bezprostředně po žádosti PSS. I když klient provede takový převod, PSS může podle svého výhradního uvážení a bez převzetí jakékoli odpovědnosti vůči klientovi za takové jednání uzavřít jeden nebo více obchodů s marží nebo část obchodu s marží a/nebo zlikvidovat nebo prodat cenné papíry nebo jiný majetek na účtu klienta.

6.2. Klient je výslovně upozorněn na to, že požadavky na marži se mohou změnit bez předchozího upozornění. Když byl otevřen Margin Trade, PSS nesmí uzavřít Margin Trade podle svého uvážení, ale pouze na pokyn Klienta nebo podle práv PSS podle Podmínek. Pokud tedy PSS usoudí, že se její riziko u Margin Trade zvýšilo ve srovnání s rizikem v den otevření takového Margin Trade, PSS zvýší požadavky na marži.

7. Účty

7.1. PSS zpřístupní Klientovi Obchodní potvrzení týkající se každé transakce nebo Smlouvy uzavřené PSS s Klientem nebo pro Klienta a ohledně každé otevřené pozice uzavřené PSS pro Klienta. Obchodní potvrzení budou obvykle k dispozici okamžitě po provedení transakce v souladu s článkem 7.3.

7.2. Souhrn účtu a výpis z účtu jsou klientovi k dispozici prostřednictvím obchodní platformy. Souhrn účtu bude obvykle pravidelně aktualizován během otevírací doby PSS. Výpis z účtu bude obvykle aktualizován každý pracovní den o informace za předchozí pracovní den. Přijetím Podmínek Klient souhlasí s tím, že od PSS nebude dostávat žádné Souhrny účtů nebo Výpisy z účtu v tištěné podobě, jinak než na konkrétní žádost.

7.3. Jakoukoli poznámku nebo jinou komunikaci, kterou má PSS poskytnout podle Podmínek, včetně výpisů z účtu a obchodních potvrzení, může společnost PSS zaslat dle vlastního uvážení klientovi v elektronické podobě e -mailem nebo zobrazením v souhrnu účtu klienta na obchodní platformě. Klient je povinen za tímto účelem poskytnout PSS e -mailovou adresu. E -mailová zpráva je považována za přijatou klientem při odeslání ze systému PSS. PSS neodpovídá za žádné zpoždění, změny, přesměrování ani jiné úpravy, kterých se zpráva může dočkat po přenosu z PSS. Zpráva na klientském účtu na obchodní platformě je považována za přijatou klientem, když PSS umístí zprávu na obchodní platformu.

7.4. Klient je povinen ověřit obsah každého dokumentu, včetně dokumentů zaslaných v elektronické podobě ze systému PSS. Pokud neexistuje zjevná chyba, budou tyto dokumenty považovány za průkazné, pokud Klient do 24 hodin po obdržení takového dokumentu písemně neoznámí PSS opak. V případě, že se Klient domnívá, že uzavřel transakci nebo Smlouvu, z níž mělo být vydáno Obchodní potvrzení nebo jiné zaúčtování na Klientův účet, ale Klient takové potvrzení neobdržel, musí Klient neprodleně informovat PSS o tom, kdy Klient měl takové potvrzení obdržet. Pokud Klient neprodleně neoznámí PSS, že toto potvrzení neobdržel, může být transakce nebo Smlouva podle absolutního uvážení PSS považována za neexistující.

7.5. Přijetím Podmínek Klient souhlasí s tím, že PSS vede jeho cenné papíry na souhrnných účtech společně s cennými papíry jiných Klientů. PSS povede registr jasně specifikující vlastnické právo jednotlivce k registrovaným cenným papírům. Klient souhlasí s tím, že tyto cenné papíry nejsou registrovány u příslušné zúčtovací instituce nebo uschovatele na jméno klienta, ale na jméno PSS. V důsledku toho nebude mít Klient osobně nárok na náhradu chyb, kterých se dopustila příslušná zúčtovací instituce nebo případně uschovatel.

8. Provize, poplatky a další náklady

8.1. Klient je povinen zaplatit PSS provize a poplatky stanovené v provizi, poplatcích a rozpětí marží.

8.2. PSS může tyto provize a poplatky měnit bez předchozího upozornění, pokud jsou změny ve prospěch Klienta, nebo jsou důvody změn způsobeny vnějšími okolnostmi, které PSS nemůže ovlivnit, konkrétně:

Změny ve vztahu k protistranám PSS ovlivňují nákladové struktury PSS; a

Došlo ke změnám provizí a poplatků, které jsou PSS běžně přenášeny na klienta, jako jsou změny provizí a
poplatky za výměny, zúčtovací střediska, poskytovatele informací nebo jiné poskytovatele třetích stran.

8.3. PSS může tyto provize a poplatky měnit s jednoměsíční výpovědní lhůtou, pokud:

A. Tržní podmínky, včetně konkurenčního chování, vyžadují změny provizí PSS;

B. PSS si z komerčních důvodů přeje změnit svou obecnou strukturu nákladů a cen; nebo

C. Významné údaje o Klientovi, na základě kterých byly poskytnuty jednotlivé podmínky, se změnily.

8.4. Kromě těchto provizí a poplatků je Klient povinen zaplatit veškeré příslušné DPH a další daně, poplatky za skladování a dodání, poplatky za výměnu a clearingové středisko a všechny další poplatky, které PSS vzniknou v souvislosti s jakoukoli Smlouvou a/nebo v souvislosti s udržování vztahu se zákazníkem.

8.5. PSS je dále oprávněna požadovat, aby následující výdaje hradil Klient samostatně;

A. Veškeré mimořádné výplaty vyplývající ze vztahu s klientem, např. Náklady na telefon, fax, kurýrní a poštovní zásilku, pokud klient požaduje výtisky obchodních potvrzení, výpisů z účtu atd., Které mohla společnost PSS doručit v elektronické podobě;

B. Veškeré výdaje PSS způsobené neplněním ze strany Klienta, včetně poplatku stanoveného PSS v souvislosti s předáním
upomínky, právní pomoc atd .;

C. Veškeré výdaje PSS v souvislosti s odpověďmi na dotazy orgánů veřejné moci podle norských právních předpisů, včetně poplatku stanoveného PSS v souvislosti s předáváním přepisů a příloh a za přípravu kopií;

D. Správní poplatky v souvislosti s jistotami a veškeré výdaje PSS v souvislosti se zástavou, pokud jsou poskytovány, včetně veškerých plateb pojistného; a

E. Veškeré výdaje na PSS v souvislosti s připomínkami/zprávami auditora, pokud to požaduje Klient.

8.6. Poplatky budou účtovány buď jako pevná částka odpovídající vzniklým nákladům, nebo jako procento nebo hodinová sazba odpovídající za provedenou službu. Metody výpočtu lze kombinovat. PSS si vyhrazuje právo zavést nové poplatky.

8.7. Účty klientů PSS, u nichž neproběhly žádné transakce (obchodování / výběry / ​​vklady), po stanovenou dobu 6 měsíců, budou považovány za spící účty a na tyto účty bude účtován spící poplatek 10 EUR nebo 10 USD každý měsíc.

8.8. PSS může sdílet provize a poplatky se svými společníky, Introducing Brokers nebo jinými třetími stranami nebo od nich obdržet odměnu za smlouvy uzavřené PSS. Podrobnosti o jakýchkoli takových ujednáních o odměňování nebo sdílení nebudou stanoveny v příslušném obchodním potvrzení. PSS (nebo jakýkoli spolupracovník) může těžit z provize, přirážky, přirážky nebo jakékoli jiné odměny, pokud jedná jménem protistrany smlouvy.

8.9. V případě jakýchkoli transakcí, které mají být provedeny OTC, je PSS oprávněna kotovat ceny, za které je připravena obchodovat s Klientem. Kromě případů, kdy PSS uplatňuje jakákoli práva, která může mít podle Podmínek k uzavření Smlouvy, je odpovědností Klienta rozhodnout, zda si přeje uzavřít Smlouvu za takové ceny. Ceny uvedené v Obchodních potvrzeních zaslaných Klientovi budou zahrnovat veškeré poplatky, které nebudou samostatně identifikovány a zveřejněny. Klient souhlasí s přijímáním obchodních potvrzení v tomto formuláři. Mohou být účtovány další poplatky. Kroky PSS jako tvůrce trhu jsou dále popsány v kapitole 12.

8.10. Dále Klient bere na vědomí, uznává a přijímá, že postupy popsané v článku 9 (Převody úroků a měn) a článku 12 (Tvorba trhu) mohou vést k dodatečným nákladům pro Klienta.

9. Převody úroků a měn

9.1. S výhradou odstavce 9.2 níže a pokud není písemně dohodnuto jinak, PSS nenese odpovědnost za:

Plaťte úroky Klientovi z jakéhokoli zůstatku kreditu na jakémkoli účtu nebo z jakékoli jiné částky v držení PSS; nebo

Účet Klientovi za jakýkoli úrok obdržený PSS z těchto částek nebo v souvislosti s jakoukoli smlouvou.

9.2. Pokud čistý volný kapitál na Účtu překročí určité částky, pak bude PSS platit úroky za sazby zveřejněné na webových stránkách PSS.

9.3. Pokud je na Účtu záporný čistý čistý vlastní kapitál, Klient zaplatí společnosti PSS úrok z celé výše tohoto záporného čistého volného vlastního kapitálu takovou sazbou, která je zveřejněna v Sazebníku poplatků PSS.

9.4. PSS může tyto úrokové sazby měnit bez předchozího upozornění, pokud jsou změny ve prospěch Klienta nebo jsou důvody změn způsobeny vnějšími okolnostmi, které PSS nemůže ovlivnit, konkrétně:

A. Změny v měnové nebo úvěrové politice doma nebo v zahraničí ovlivňují úroveň obecného zájmu způsobem, který je pro PSS důležitý;

B. Další vývoj nastává na úrovni obecné úrokové sazby, a to i na peněžních a dluhopisových trzích, způsobem, který je pro PSS důležitý; a

C. Změny ve vztahu k protistranám PSS ovlivňují nákladovou strukturu PSS.

9.5. PSS může tyto úrokové sazby měnit s jednoměsíční výpovědní lhůtou, pokud:

A. Tržní podmínky, včetně konkurenčního chování, vyžadují změnu podmínek PSS;

B. PSS si z komerčních důvodů přeje změnit svou obecnou strukturu nákladů a cen; a

C. Významné údaje o Klientovi, na základě kterých byly poskytnuty jednotlivé podmínky, se změnily.

9.6. PSS je oprávněna (ale za žádných okolností není povinna) převádět:

A. Jakékoli realizované zisky, ztráty, opční prémie, provize, úrokové poplatky a poplatky za zprostředkování, které vznikají v jiné měně než
Základní měna Klienta (tj. Měna, ve které je Účet Klienta denominován) k základní měně Klienta;

B. Jakýkoli vklad v hotovosti v jiné měně v hotovosti za účelem nákupu aktiva denominovaného v jiné měně
než je základní měna Klienta; a

C. Jakékoli peněžní prostředky držené PSS pro Klienta v takové jiné měně, kterou PSS považuje za nezbytnou nebo žádoucí k pokrytí závazků a závazků Klienta v této měně.

9.7. Kdykoli PSS provádí převody měn, PSS tak učiní za přiměřený směnný kurz, který si PSS zvolí. PSS je oprávněna účtovat a ponechat si na svém účtu přirážku směnných kurzů za zajištění takové konverze, jak může PSS čas od času specifikovat a zveřejnit v Provizi, Poplatky a Rozpis marže.

10. Zástavní smlouva

10.1. Veškerý kolaterál převedený na PSS Klientem nebo držený PSS nebo Protistranami PSS jménem Klienta je zastaven jako jistota za jakoukoli odpovědnost, kterou může Klient mít, nyní nebo v budoucnosti, vůči PSS. Takový kolaterál bude bez omezení zahrnovat kreditní zůstatky na Účtech, cenné papíry registrované jako patřící Klientovi na PSS.

10.2. Pokud Klient nesplní jakýkoli závazek podle Podmínek, je PSS oprávněna okamžitě prodat jakékoli zastavené zajištění bez jakéhokoli oznámení nebo soudního řízení. Takový prodej se uskuteční způsobem, který PSS podle svého přiměřeného uvážení určí a za cenu, kterou PSS podle svého rozumného uvážení určí jako nejlepší dosažitelnou cenu.

11. Dohoda o započtení

11.1. Pokud jsou v kterýkoli den splatné stejné částky podle Podmínek každou stranou druhé straně ve stejné měně, pak k tomuto datu budou závazky každé strany provést platbu jakékoli takové částky automaticky splněny a splněny. Pokud částky nejsou ve stejné měně, budou částky převedeny PSS v souladu se zásadami uvedenými v článku 9.

11.2. Pokud souhrnná částka splatná jednou stranou překročí souhrnnou částku splatnou druhou stranou, pak strana, kterou je splatná vyšší celková částka, zaplatí přebytek druhé straně a závazky každé strany provést platbu bude spokojen a propuštěn.

11.3. Pokud je klientský vztah ukončen podle článku 16, nároky, které strany vůči sobě navzájem mají, budou nakonec vyřízeny prostřednictvím síťování (uzavřeno). Hodnota otevřených smluv bude stanovena podle zásad uvedených níže v článcích 11.4 až 11.7 včetně a konečná částka, kterou má zaplatit jedna ze stran, je rozdílem mezi platebními závazky stran.

11.4. Sazby, na jejichž základě budou Smlouvy uzavřeny, budou tržními sazbami platnými v den, kdy se PSS rozhodne uzavřít Smlouvy z důvodu Případu prodlení.

11.5. PSS může dle svého uvážení stanovit sazby získáním nabídky od tvůrce trhu s daným aktivem nebo použitím sazeb z elektronických finančních informačních systémů.

11.6. Při určování hodnoty smluv, které mají být započteny, použije PSS své obvyklé rozpětí a zahrne všechny náklady a další poplatky.

11.7. Tato dohoda o započtení má právní účinek vůči majetku a věřitelům stran vztahu s klientem.

12. Tvorba trhu

12.1. Když PSS provádí příkazy jako Agent pro Klienta na uznávané burze cenných papírů nebo futures, PSS nebude stranou takového obchodu, jako takové budou příkazy prováděny v obchodním systému příslušné burzy za nejlepší cenu a nejvíce výhodné podmínky dostupné v době objednávky nebo podle konkrétních pokynů Klienta, např. v situaci, kdy se Klient rozhodl objednávku omezit, PSS nezahrnuje žádné další rozpětí v ceně realizace dosažené pro Klienta, ale bude odměněn podle Sazebníku poplatků.

12.2. Klient je výslovně upozorněn na to, že na určitých trzích, včetně, ale bez omezení na devizové trhy, OTC směnné opce, kryptoměna a smlouvy CFD, může PSS působit jako tvůrce trhu.

12.3. PSS na základě písemné žádosti Klienta sdělí Klientovi, zda PSS může v určitém nástroji působit jako tvůrce trhu.

12.4. Pokud jedná jako tvůrce trhu, bude PSS za normálních tržních okolností citovat nabídky a poptávky klienta.

12.5. Aby PSS mohla citovat ceny s rychlostí, která je obvykle spojena se spekulativním obchodováním, může se PSS spolehnout na dostupné informace o cenách nebo dostupnosti, které se později mohou ukázat jako chybné kvůli konkrétním tržním okolnostem, například, ale bez omezení na likvidita nebo pozastavení aktiva nebo chyby ve zdrojích od poskytovatelů informací nebo kotace od protistran. Pokud ano, a pokud PSS při poskytování ceny Klientovi jednala v dobré víře, může PSS obchod s Klientem zrušit, ale učiní tak v přiměřené lhůtě a poskytne Klientovi úplné vysvětlení důvodu takového zrušení .

12.6. Po provedení jakékoli pozice u Klienta může PSS na základě svého výhradního uvážení následně započítat takovou pozici Klienta s jinou pozicí Klienta nebo s pozicí u jedné z protistran PSS nebo si ponechat majetkovou pozici na trhu se záměrem získat obchodní zisky z takových pozic. Taková rozhodnutí a jednání mohou proto vést k tomu, že PSS započítá pozice klienta za ceny odlišné od cen kótovaných klientovi, což má za následek zisky nebo ztráty z obchodování s PSS. To zase může zvýšit možnost, že klientovi vzniknou předpokládané náklady (tj. Rozdíl mezi cenou, za kterou klient obchodoval s PSS, a cenou, za kterou PSS následně obchodoval s protistranami a/nebo jinými klienty) splatnou na jakýkoli zisk realizovaný PSS v důsledku funkce tvorby trhu. Funkce vytváření trhu však může PSS znamenat značné náklady, pokud se trh pohybuje proti PSS ve srovnání s cenou, za kterou PSS obchoduje s Klientem.

12.7. V důsledku činnosti PSS jako tvůrce trhu klient akceptuje, že PSS nemá žádnou povinnost poskytnout klientovi nejlepší provedení na takových trzích. Dále Klient souhlasí s tím, že PSS na takových trzích může držet pozice, které jsou v rozporu s pozicemi Klienta, což vede k potenciálnímu střetu zájmů mezi PSS a Klientem.

12.8. Na trzích, kde PSS působí jako tvůrce trhu, PSS může, ale nemusí účtovat provize. Bez ohledu na to, zda společnost PSS účtuje provize, či nikoli, klient souhlasí s tím, že PSS bude usilovat o další zisky ze svého výkonu tvůrce trhu a velikost jakýchkoli takových zisků může být značná, pokud a ve srovnání s vkladem marže klienta .

12.9. Klient bere na vědomí, uznává a akceptuje, že cena kotovaná klientovi zahrnuje rozpětí ve srovnání s cenou, na kterou se PSS mohla vztahovat nebo u níž se očekává, že bude schopna pokrýt smlouvu v obchodě s jiným klientem nebo protistranou. Klient dále bere na vědomí, uznává a přijímá, že uvedené rozpětí představuje odměnu pro PSS a že takové rozpětí nelze vypočítat, pokud jde o všechny smlouvy, a že takové rozpětí nebude uvedeno v obchodním potvrzení nebo jinak oznámeno klientovi.

12.10. Veškeré náklady na provizi, úrokové poplatky, náklady spojené s rozpětím kotovaným PSS jako tvůrcem trhu na určitých trzích a další poplatky a poplatky následně ovlivní obchodní výsledek Klienta a budou mít negativní vliv na obchodní výkonnost Klienta ve srovnání s situace, kdy takové náklady na provizi, úrokové poplatky, náklady spojené s rozpětími a zahrnuté do nich neplatí.

12.11. Zatímco spready a provize jsou obvykle považovány za mírné, pokud jde o hodnotu obchodovaných podkladových aktiv, tyto náklady mohou být ve srovnání s maržovým vkladem klienta značné. V důsledku toho může být maržový vklad Klienta vyčerpán ztrátami z obchodování, které Klientovi mohou vzniknout, a přímo viditelnými náklady na obchodování, jako jsou provize, úrokové poplatky a poplatky za zprostředkování, jakož i uvedenými neviditelnými náklady pro Klienta způsobené výkonem PSS jako tvůrce trhu.

12.12. Pokud je klient aktivním obchodníkem a provádí řadu transakcí, může být celkový dopad viditelných i neviditelných nákladů značný. V důsledku toho může klient na trzích získat značné zisky, aby mohl pokrýt náklady spojené s obchodními aktivitami s PSS. U velmi aktivních obchodníků mohou takové náklady časem přesáhnout hodnotu vložené marže. Při obchodování s maržovými deriváty obvykle platí, že čím nižší je procento použitelné maržové sazby, tím vyšší je podíl nákladů spojených s provedením transakce.

12.13. Klient je výslovně informován o tom, že v oblasti tvorby trhu s devizami, OTC devizových opcí, CFD kontraktů a dalších OTC produktů mohou v důsledku zisků PSS, které působí jako trh, vzniknout značné implikované náklady výrobce.

12.14. Výkon PSS jako tvůrce trhu může negativně ovlivnit Účet Klienta u PSS a uvedené předpokládané náklady nejsou pro Klienta přímo viditelné ani přímo vyčíslitelné.

12.15. Společnost PSS nemá v žádném okamžiku žádnou povinnost ani nikdy nezveřejní žádné podrobnosti o svých výkonech nebo příjmech vytvořených jako tvůrce trhu ani podrobnosti související s jinými provizemi, poplatky a poplatky.

12.16. Klient je výslovně upozorněn na to, že smlouvy CFD mohou být OTC produkty kótované společností PSS, zatímco působí jako tvůrce značek a nejsou obchodovány na uznávané burze. V důsledku toho se výše uvedený popis implikovaných, neviditelných nákladů souvisejících s výkonem PSS jako tvůrce trhu může vztahovat také na jakoukoli smlouvu CFD.

13. Agregace a rozdělení

13.1. Objednávky Klienta mohou být podle uvážení PSS agregovány s vlastními objednávkami PSS, objednávkami kteréhokoli ze společníků PSS a/nebo osob spojených s PSS (včetně zaměstnanců a dalších klientů). Kromě toho může PSS při provádění takových příkazů rozdělovat příkazy klienta i agregované příkazy. Přestože objednávky budou agregovány nebo rozděleny pouze tam, kde se PSS důvodně domnívá, že je to v celkovém nejlepším zájmu jejích klientů, agregace a rozdělení může v některých případech vést k tomu, že klient získá méně příznivou cenu, než kdyby příkazy klienta byly provedeny samostatně nebo vzájemně.

14. Střet zájmů

14.1. Společnost PSS, její spolupracovníci nebo jiné osoby spojené s PSS mohou mít zájem, vztah nebo ujednání, které jsou významné v souvislosti s jakoukoli transakcí nebo uzavřenou smlouvou nebo radou poskytovanou PSS podle Podmínek. Přijetím Podmínek Klient souhlasí s tím, že PSS může takové podnikání provádět bez předchozího odkazu na Klienta.

14.2. Kromě toho může PSS poskytovat rady, doporučení a další služby třetím stranám, jejichž zájmy mohou být v rozporu nebo v soutěži se zájmy Klienta, a PSS, její spolupracovníci a zaměstnanci kteréhokoli z nich mohou jednat jménem jiných klientů, kteří mohou pozice opačné vůči klientovi nebo mohou s klientem soutěžit o získání stejného nebo podobného postavení.